Standardavtal

Ladda ner standardavtal

Viktig information till värden/fastighetsägaren.

Allmänt

1. Det förenklade standardavtalet som tillhandahålls via denna webbplats, föreslås användas när en värd (nedan "Host"Eller"Om er”) hyr ut sin privata bostad till flyktingar (hyresgäster). Villkoren är standardiserade och bör övervägas i varje enskilt fall.

2. Värden ska se till att omfattningen av dess försäkringsskydd är tillräcklig i förhållande till det enskilda hyreskontraktet och hyresgästens/-arnas bostad. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

3. Om Värden är skyldig att inhämta godkännande av avtalet från tredje part, till exempel en bostadsförening ( bostadsrättsförening) eller fastighetsägare, uppmuntras värden att erhålla sådant godkännande innan ett hyres-/hyresavtal ingås.

Observera att Värden vanligtvis ansvarar för hyresgästen i förhållande till exempelvis en bostadsrättsförening ( bostadsrättsförening) eller fastighetsägare.

Hyra eller annan ersättning och uppsägningstid

5. Ett hyreskontrakt på en bestämd löptid löper ut vid överenskommen slutdatum. I det fall hyresavtalet är inte kostnadsfritt finns tvingande regler om t.ex. uppsägningstid (vid förhandsuppsägning), vilket innebär att Värden ska iaktta 3 månaders uppsägningstid och hyresgästen ska iaktta 1 månads uppsägningstid. För ett hyresavtal som är hyresfritt bör uppsägningstiden vara "skälig".

6. Om du och hyresgästen kommer överens om att förlänga hyrestiden, rekommenderas det att förnya hyreskontraktet med den nya hyresperioden. Om ett hyresavtal med hyra förlängs informellt (utan att nytt avtal träffas) får hyresavtalet anses som automatiskt förlängt löpande. Detta kommer då att kräva 3 månaders skriftlig uppsägning från värdens sida för att sägas upp.

Skydd av hyresrätt (Sw. besittningsskydd)

7. När en Värd hyr ut sin privata bostad är huvudregeln att hyresgästen inte får hyresskydd ( besittningsskydd) och hyresavtalet kan därför enkelt sägas upp från Värdens sida.

8. Om hyresavtalet avser andrahandsuthyrningen ( Andrahandsuthyrning) av en hyreslägenhet till en hyresgäst för självständigt bruk, ska hyresavtalet upphöra innan det har varat längre än två år i rad, eller skydd av hyresrätten skulle kunna uppstå för hyresgästen, vilket minskar Värdens möjligheter att säga upp hyresavtalet.

9. Om hyresavtalet inte avser värdens privata bostad (utan i stället egendomen hos en företag) det finns ytterligare situationer där ett hyresskydd kan uppstå för hyresgästen. I sådana fall ska värden överväga behovet av ytterligare avtalsvillkor och dokument.

Tillämplig lagstiftning

10. Ett hyresavtal med en hyra omfattas av svensk tillämplig lag, vilket är Fastighetsbalken (1970:994) (Sw. Jordabalken) 12 kap. och/eller privatbostadslagen (2012:978) (Sw. Privatbostadslagen).

Ladda ner standardavtal