Regler och villkor

Gäller från och med: XNUMX april, XNUMX

1. Tillämpning

1.1. Dessa generella villkor (”Villkoren”) gäller för all åtkomst och användning av tjänster och information som finns tillgänglig på swedesforukraine.org, som är en plattform vars huvudsakliga syfte är att underlätta för svenskar att erbjuda boende och husrum till ukrainska flyktingar. Plattformen gör det möjligt för svenskar att publicera inlägg om fastigheter, lägenheter och/eller rum till ukrainska flyktingar som söker boende i Sverige (sådana tjänster – inklusive all mjukvara och alla produkter som är associerade därmed – kallas hädanefter för ”Tjänst/Tjänster”).

1.2. Tjänsterna ägs och administreras av välgörenhetsorganisationen ”CHARITABLE FOUNDATION ”SIGMA SOFTWARE. SOCIAL INITIATIVE” (hädanefter kallat – ”Sigma”) och kan i vissa fall stödjas, tillhandahållas och drivs av Sigmas dotterbolag eller entreprenörer.

1.3. Dessa villkor utgör ett juridiskt avtal mellan Sigma och dig, eller, om du representerar en juridisk person eller annan organisation, den juridiska personen eller organisationen (hädanefter kallad ”Användare” eller ”Du”). När du klickar på knappen ”Godkänn” eller liknande knapp (t.ex. ”Acceptera”, ”Registrera”, ”Skapa ett konto”) eller när du bara skapar ett konto eller börjar använda någon tjänst, ingår du ett juridiskt bindande avtal med Sigma.

 

2. Villkor

2.1. Genom att använda tjänsterna representerar och garanterar du att:

 • Du är minst 18 år gammal och du har uppnått den ålder som tillåter dig att ingå dessa villkor;
 • Det är möjligt för dig att ingå ett bindande avtal med Sigma enligt den lagstiftning som gäller för dig;
 • Du är inte förbjuden att konsumera och använda tjänsterna på grund av tillämpliga sanktioner eller andra restriktioner.

 

3. Regler

3.1. Användare SKA:

 • följa alla tillämpliga lagar, inklusive och utan begränsning, integritetslagar, lagar om immateriell egendom, lagar mot skräppost, skattelagar och andra regulatoriska krav;
 • endast använda tjänsterna för det ändamål som anges i avsnitt 1 ovan;
 • ange fullständig och riktig information i tjänsten, och hålla den uppdaterad.

3.2. Användare SKA INTE:

 • använda tjänsterna för kommersiell marknadsföring och/eller reklamsyften som ligger utanför tjänsternas omfattning;
 • använda tjänsterna för olovliga eller olagliga ändamål;
 • använda tjänsterna för ändamål som är förbjudna i dessa villkor;
 • inkludera material på någon plats inom tjänsten som kränker andras rättigheter, vilket inkluderar men inte är begränsat till immateriella rättigheter;
 • sprida, starta eller använda virus och annan skadlig programvara inom tjänsten;
 • använda automatiserade program (bottar, robotar, ”spindlar”, scrapers och andra program med liknande funktioner) och script i tjänsten, i synnerhet för insamling av information om andra användare eller tjänsten i sin helhet;
 • inkludera material på någon plats inom tjänsten, som:
  • propagerar för krig, våld och diskriminering som syftar till att uppmuntra etnisk, ras- och religiös fientlighet;
  • uppmanar till kränkning av mänskliga rättigheter och friheter, att begå brott som hotar världens fred och säkerhet, terrorism, extremism, andra brott, etc.;
  • propagerar för brottslig verksamhet, bedrägeri eller innehåller råd eller instruktioner om utförande av kriminella handlingar eller bedrägerier;
  • innehåller aggressiva yttranden och hot, beskrivningar av våld och grymhet;
  • innehåller övergrepp, förtal, ärekränkning; misskreditering; förödmjukelser och förtal mot andra användares eller tredje parts ära, värdighet och affärsrykte;
  • kränker andra rättigheter och juridiska intressen för användare eller tredje parter inklusive juridiska personer, internationella organisationer, offentliga organ, hela stater, etc.
 • posera som en representant eller auktoriserad person för Sigma eller dess dotterbolag.

3.3. Om en användare bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller mot någon lag kan Sigma efter eget gottfinnande vidta följande åtgärder:

 • blockera användarens konto under bestämd eller obestämd period;
 • radera användarens konto;
 • blockera eller ta bort visst innehåll som inkluderats av användaren i tjänsterna;
 • blockera vissa specifika funktioner som är tillgängliga för användaren.

 

4. Ansvarsbegränsningar

4.1. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kommer Sigma inte, och är inte skyldigt att, moderera innehållet som lagts upp av användare inom tjänsterna. Utan att det påverkar ovanstående har Sigma rätt att radera allt material, om Sigma anser att sådant material inte överensstämmer med eller bryter mot lagstiftningens krav, rättigheter, friheter och intressen hos tredje part, eller dessa villkor.

4.2. Sigma varken äger eller förvaltar någon av de lägenheter, fastigheter eller rum som erbjuds av användarna via tjänsten och har inte möjlighet att kontrollera eller bekräfta deras kvalitet eller egenskaper. Sigma verifierar inte heller fullständigheten och riktigheten av materialet och informationen som inkluderas av användare inom tjänsten och Sigma ansvarar inte för sådan information (inklusive sakfel).

4.3. Sigma verifierar inte användares identiteter och utför inte heller några legitimationskontroller av användare. Vidare är Sigma inte i stånd att få användare att uppfylla eventuella avtalsförpliktelser eller löften som användaren kan ha gett till en annan användare. Följaktligen ska Sigma inte hållas ansvarigt för någon felaktig framställning och/eller överträdelse som begåtts av en användare med avseende på avtal som ingåtts med en annan användare inom tjänsten.

4.4. Mot bakgrund av ovanstående är varje användare – i egenskap av värd/fastighetsägare eller hyresgäst/ukrainsk flykting – ensam ansvarig för att göra lämplighetsbedömningar av en annan användare, samt bedöma eventuella boenden, innan de ingår i ett hyreskontrakt för en fastighet.

4.5. Eftersom Sigma enbart agerar som leverantör av tjänsten som förbinder användare med varandra, har Sigma inte möjlighet att lösa några rättsliga tvister mellan användare. För tydlighetens skull: Sigma är inte part i något avtal som ingåtts av användarna inom eller utanför tjänsten och Sigma kommer inte att granska eller ta ansvar för några kontrakt (skrivna eller på annat sätt) som ingåtts mellan värd/fastighetsägare och hyresgäst/ukrainsk flykting. Sigma ansvarar inte för användares handlingar, inklusive, men inte begränsat till, eventuella brister i det erbjudna boendet, eller eventuella störningar och/eller skador på egendom.

4.6. Sigma varken representerar eller garanterar (1) att tjänsterna eller någon funktion i tjänsterna kommer att vara säkra, uppdaterade, kompletta, felfria eller oavbrutna; (2) att eventuella defekter kommer att korrigeras; (3) att din användning av tjänsterna kommer att ge specifika resultat; (4) att tjänsterna alltid kommer att fungera utan förseningar, störningar eller brister; (5) att ditt innehåll kommer att lagras.

4.7. Tjänsterna tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIGT". Sigma kan inte garantera att tjänsterna kommer att vara säkra eller kommer att fungera perfekt hela tiden. Sigma kan när som helst stoppa, stänga av eller modifiera någon av sina tjänster eller dess separata funktioner utan att meddela dig på förhand.

4.8. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag avsäger sig Sigma härmed alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-överträdelser, äganderätt, sed, handel, lugn och ro, systemintegration och att slippa datavirus.

4.9. Alla friskrivningar av något slag (inklusive i detta avsnitt och på andra ställen i dessa villkor) görs till förmån för både Sigma och dess dotterbolag.

4.10. I den maximala omfattning som tillåts enligt lag kommer Sigma och dess dotterbolag inte att hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, följd-, särskilda, bestraffande, multipla, avskräckande eller andra skador; för utebliven vinst; för förlust av data; för förlust av affärsmöjligheter; för förlust av goodwill som härrör från eller i samband med: (1) brott mot villkoren; (2) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda tjänsterna; (3) obehörig åtkomst, användning eller ändring av ditt innehåll och din data; (4) uppsägning av dessa villkor av Sigma; (5) ändringar, tillägg, fel i tjänster; (6) avstängning av tjänsterna.

4.11. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kommer Sigmas sammanlagda ansvar för alla anspråk relaterade till tjänsterna under inga omständigheter att överstiga $50 USD eller det belopp du betalade Sigma, om något, under de senaste 6 månaderna.

4.12. Alla begränsningar av ansvar av något slag (inklusive i detta avsnitt och på andra ställen i dessa villkor) görs till förmån för både Sigma och dess dotterbolag.

 

5. Immateriella rättigheter

5.1. Användaren är ensam ansvarig för innehållet som den skickar till tjänsterna. Sigma övervakar inte sådant innehåll men kan radera det (helt eller delvis) om Sigma rimligen (efter eget gottfinnande) anser att sådant innehåll är kontroversiellt, skadligt eller bryter mot tredje parts rättigheter.

 

6. Rättigheter du ger Sigma

6.1. Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skicka innehåll till tjänsterna ger du Sigma och dess dotterbolag en världsomspännande, royaltyfri, underlicenserbar och överlåtbar licens att använda, lagra, hantera, visa, reproducera, publicera, modifiera, bearbeta, anpassa, redigera och distribuera innehållet. Denna licens beviljas enbart i syfte att driva, utveckla, tillhandahålla, främja och förbättra tjänsterna och forska om och utveckla nya. Under denna licens ger du också Sigma rätt att skapa härledda verk och att publicera, visa eller på annat sätt använda sådana härledda verk i syfte att annonsera, marknadsföra tjänsterna utan någon ersättning till dig.

6.2. Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skicka innehåll till tjänsterna ger du även andra användare en icke-exklusiv rätt att använda innehållet endast inom tjänstens funktionalitet, nämligen genom att se, reproducera och kopiera för personligt, icke-kommersiellt bruk.

6.3. Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skicka innehåll till tjänsterna, representerar och garanterar du Sigma och dess dotterbolag att du inte bryter mot lagen eller någons rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) med avseende på sådant innehåll.

 

7. Rättigheter du får av Sigma

7.1. Härmed ger Sigma dig en icke-exklusiv, återkallningsbar, royaltyfri, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, världsomspännande slutanvändarlicens för att få tillgång till och använda tjänsterna, dess separata delar samt funktioner endast för personligt bruk och enligt dessa villkor.

7.2. Enligt dessa villkor är du inte tillåten och ska avstå från att kopiera någon Sigma-mjukvara eller del av mjukvara, vidaredistribuera, sälja, leasa eller överföra Sigma-mjukvara eller del av mjukvara till tredje part, modifiera Sigma-mjukvara, reverse engineering, dekompilering eller demontering eller på annat sätt försöka härleda källkod från någon Sigma-mjukvara, helt eller delvis, om inte annat är direkt och skriftligen överenskommet mellan Sigma och dig.

 

8. Skadeersättning

8.1. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla Sigma och dess dotterbolag fria från och mot alla anspråk, klagomål, ansvar, skadestånd, avgifter, förluster, kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och kostnader efter, härrörande från eller på något sätt kopplat till något av följande:

 • eventuella felaktiga framställningar från dig;
 • ditt brott mot lagar, regler, förordningar, koder, stadgar, förordningar eller order från statliga och kvasi-statliga myndigheter, inklusive och utan begränsning, alla reglerande, administrativa och lagstiftande myndigheter;
 • ditt innehåll;
 • din åtkomst till eller användning av tjänsterna;
 • ditt brott mot dessa villkor.

 

9. Tillämpliga lagar och forum

9.1. I den utsträckning det är tillåtet av tvingande lokal lag kommer dessa villkor och tjänster att styras av svensk lag.

9.2. I den utsträckning det är tillåtet enligt tvingande lokal lag kommer alla tvister uteslutande att överlämnas till behörig domstol i Sverige.

 

10. Kontaktinformation

Fullständigt juridiskt namn: välgörenhetsorganisation ”CHARITABLE FOUNDATION ”SIGMA SOFTWARE. SOCIAL INITIATIVE”

Registreringsnummer: 40976134

Adress: 64300, Izyum city, Soborna street, byggnad 47, rum 12

Om du anser att ett visst material som publicerats inom tjänsterna bryter mot dina rättigheter, lagar och regler, eller dessa villkor, eller om du anser att en viss användare har brutit mot någon av sådana bestämmelser, vänligen kontakta oss via e-post: [e-postskyddad].

 

11. Uppsägning och ändringar

11.1. Både du och Sigma kan säga upp dessa villkor när som helst genom att meddela den andra. Vid uppsägning förlorar du rätten att få tillgång till eller använda tjänsterna. Följande paragrafer och avsnitt ska fortsätta att gälla efter uppsägning: 4, 2, 8, 9.

12.1. Sigma kan komma att ändra dessa villkor emellanåt. Om Sigma gör väsentliga ändringar i villkoren kommer Sigma att meddela dig genom tjänsterna, eller på annat sätt, för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Om du motsätter dig några ändringar kan du sluta använda tjänsterna. Din fortsatta användning av tjänsterna efter att Sigma publicerar eller skickar ett meddelande om ändringarna av dessa villkor innebär att du samtycker till de uppdaterade villkoren från och med deras ikraftträdandedatum.